Tính đồng bộ trong chiến lược truyền thông

Chiếndịch truyền thông ít nhiều luôn tồn tại ở từng doanh
nghiệp?
• Doanh nghiệp tổ chức truyền thông tự phát, thiếuchiếnlược
•Nhiều chiến dịch truyền thông qui mô, nhưng thiếu tính nhất
quán trong thông điệp
•Chiến lược truyền thông nhất quán, hoạch định tốt…nhưng
thiếu “thông điệp WOW xuấtsắc”!
•Truyền thông = tốnkém! Cần có một chiến dịch IMC hiệu quả