Những khác biệt của hiện tượng nhấn mạnh trong tiếng Anh và tiếng Việt

Bài viết này nhằm chỉ ra những khác biệt ngôn ngữ của hiện tượng nhấn mạnh, đồng thời đưa ra một vài ứng dụng trong việc dạy-học tiếng Anh nói chung và trong việc dạy-học dịch nói riêng.