Ngôn ngữ và giọng điệu trong văn xuôi Lưu Trọng Lư (giai đoạn 1930-1945)

Văn xuôi Lưu Trọng Lư đã tạo nên sự xuyên suốt, dưỡng nuôi và liên kết những bản sắc dân tộc có tính cội nguồn với cuộc sống hiện đại. Tác giả đã chạm đến những miền đất sâu kín trong tâm hồn con người, tạo ra trong lòng người đọc sự rung cảm bởi hệ thống ngôn ngữ, giọng điệu.