Nghiên cứu tác dụng đồng vận của tia gamma Co-60 và hydropeoxit cắt mạch chitosan có độ đề axetyl khoảng 70% ở trạng thái trương

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tác dụng đồng vận của tia gamma Co-60 và hydropeoxit đến khả năng cắt mạch chitosan ở trạng thái trương.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)