Nghiên cứu khả năng xử lý khí độc hại bằng hệ quang xúc tác TiO2 phần II: Xử lý formaldehyde

Tình hình phát thải các khí hữu cơ độc hại ở các khu công nghiệp nước ta hiện nay đang ngày càng phức tạp, một trong những khí độc hại cần quan tâm là formaldehyde.