Hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học mĩ thuật

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng của đào tạo chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Mĩ thuật, bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của chuyên ngành đặc thù này.