Giải mã tiêu đề dạng câu hỏi trên báo chí (trên ngữ liệu báo tiếng Nga)

Bài báo tìm sự đồng tình hay chung ý nghĩ phản đối của họ. Phân tích các dạng câu hỏi trong các tiêu đề và tìm ra những thông điệp, ẩn ý ngầm mà tác giả muốn truyền tải là mục đích của bài viết này.