ELECTRONIC COMMUNICATIONS SYSTEMS - Chapter 3 - ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ Transmission

TRUYỀN THÔNG DẢI NỀN : TRUYỀN THÔNG KO SỬ
DỤNG ĐiỀU CHẾ (THÔNG TIN TRUYỀN TẢI Ở DẠNG
NGUYÊN GỐC ) – KO CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ DẢI TẦN SỐ
CỦA TÍN HIỆU.
(KHÔNG CÓ SỰ CHUYỂN ĐỔI TẦN SỐ)

TRUYỀN THÔNG SÓNG MANG : TRUYỀN THÔNG SỬ DỤNG
ĐIỀU CHẾ - CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ DẢI TẦN SỐ
CỦA TÍN HIỆU.
(CÓ SỰ CHUYỂN ĐỔI TẦN SỐ)

(AM, FM, PM, FSK, PSK, QAM, ……)