Đi tìm tạp chí phổ biến khoa học đầu tiên ở Việt Nam: "Khoa-học Tập-chí"

Căn cứ vào nguồn tư liệu báo chí Việt Nam lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp (Bibliothèque Nationale Française-BNF), tác giả xác định được tờ Khoa-học Tập-chí (Revue de Vulgarisation Scientifique) là tờ báo tiếng Việt phổ biến khoa học đầu tiên ở Việt Nam và đã giới thiệu sơ lược về tờ tạp chí này. Theo đó, Khoa-học Tập-chí xuất bản được 156 số (căn cứ theo số báo cuối cùng nộp lưu chiểu tại BNF) trong 3 năm, từ 1923 đến 1926. Tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.