Đặc điểm cấu trúc và phương thức biểu đạt hành vi từ chối lời thỉnh cầu trong tiếng Hán (liên hệ với Tiếng Việt)

Nghiên cứu lời từ chối thỉnh cầu trong hai ngôn ngữ có thể giúp chúng ta có hiểu biết sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa Trung - Việt, đồng thời cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, phiên dịch và dạy học tiếng Hán và tiếng Việt.