Con người của bản nguyên sinh thái trong bút ký các bạn tôi ở trên ấy của Nguyên Ngọc

Tập bút ký Các bạn tôi ở trên ấy của Nguyên Ngọc kể về những nhân vật có thật đã, đang và sẽ gắn bó với núi rừng Tây Nguyên. Họ có những điểm gì chung? Lựa chọn từ những hướng tiếp cận khác nhau, chúng tôi đi sâu phân tích ý thức sinh thái của những nhân vật này thể hiện trong tư tưởng, cách ứng xử của họ với tự nhiên và văn hóa.