Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo điện tử có trả phí ở Việt Nam

Mục tiêu chính của bài viết này là xác định yếu tố ảnh hưởng và kiểm định mức độ ảnh hưởng của chúng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo điện tử trả phí ở Việt Nam và đề xuất kiến nghị để thúc đẩy ý định đọc báo điện tử có trả phí của người đọc ở Việt Nam.