Bước đầu nghiên cứu sự tích lũy lipid ở tảo lục Haematococcus pluvialis Flotow nuôi cấy trong bình chứa môi trường lỏng Bold’s Basal được sục khí

Tảo lục nước ngọt (Haematococcus pluvialis Flotow ) được chứng minh là nguyên liệu khởi đầu cho việc sản xuất nhiên liệu sinh học, chứa nhiều lipid cùng với astaxanthin, một chất màu có giá trị kinh tế cao. Trong nghiên cứu này, sự tích lũy lipid ở vi tảo H. pluvialis được nuôi cấy trong bình chứa môi trường lỏng Bold's Basal (BB) và sục khí được khảo sát trong thời gian 12 tuần.