Báo cáo kết quả đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nguồn nước dưới đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Báo cáo gồm các phần: Mở đầu, đặc điểm và hiện trạng tài liệu vùng nghiên cứu, khối lượng công việc đã thực hiện, phương pháp nghiên cứu và kết quả, các biện pháp quản lý tài nguyên nước dưới đất phục vụ phát triển bền vững, kết luận và kiến nghị.