Bài giảng: Truyền thông điện tử

Truyền thông điện tử là quá trình

Sử dụng các mạch điện tử
2
9/12/2010

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG:
-

TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ - TRUYỀN THÔNG SỐ

Dữ liệu nguồn

BỘ PHÁT

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN

BỘ NHÂN

Dữ liệu đích

3

9/12/2010

VÍ DỤ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG

SỐ

MODEM

TƯƠNG TỰ

MODEM

SỐ

WAN/LAN
(DIGITAL) TƯƠNG TỰ IP GATEWAY IP GATEWAY TƯƠNG TỰ

4

9/12/2010

VÍ DỤ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG

RADIO STATION TƯƠNG TỰ

FREE SPACE AAAIR

TƯƠNG TỰ

TƯƠNG TỰ

DS1
TƯƠNG TỰ CODEC CODEC TƯƠNG TỰ

5

9/12/2010

...