Bài 1 giới thiệu hệ thống truyền thông

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG:
- TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ
- TRUYỀN THÔNG SỐ
Dữ liệu
nguồn
Dữ liệu
đích
Truyền thông điện tử là quá trình
Sử dụng các mạch điện tử
Điều chế: Chồng tín hiệu chứa thông tin ở tần số thấp
(intelligence signa/ information) với tín hiệu sóng mang ở tần số
cao (tần số translation) để truyền đi.
Giải điều chế: giải mã tín hiệu chứa thông tin tần số thấp từ tín
hiệu tần số cao nhận được....