• Đề thi thử đại học 9

  Đề thi thử đại học 9

  00:33 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions....

   15 p thuvienbrvt 25/11/2012 146 2

 • Đề thi thử đại học 08

  Đề thi thử đại học 08

  BỘ GIÁO DỤC V À ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTI ON 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress i s placed differently from that of the rest in each of the following questions....

   19 p thuvienbrvt 25/11/2012 166 2

 • Đề thi thử đại học 06

  Đề thi thử đại học 06

  ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stre ss in each of the following questions. Question 1 A. destroy B. threaten C. collect D. begin Question 2 A. educate B. animal C. computer D. natural II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently...

   11 p thuvienbrvt 25/11/2012 145 2

 • Đề thi thử đại học 05

  Đề thi thử đại học 05

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC IDJ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 MÔN THI: TIẾNG ANH Họ và tên thí sinh:...................................................................... Số báo danh:............................................................................... Mã đề thi ………… Question 1: The doctor told him to keep ___________ sweets and chocolate to lose weight. A. at B....

   19 p thuvienbrvt 25/11/2012 170 2

 • Đề thi thử đại học 04

  Đề thi thử đại học 04

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC IDJ ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM - 2011 MÔN: TIẾNG ANH I/ Pick out the word whose underlined part is pronounced diffe rently from that of the other words. Question 1. A. fierce Question 2. A. fire Question 3. A. fort Question 4. A. funny Question 5. A. leave B. instead C. heap D. steep B. hungry C. study D. monster B. distort C. pottery D. award B. hire C. thigh D. dirt B....

   13 p thuvienbrvt 25/11/2012 160 2

 • Đề thi thử đại học 11

  Đề thi thử đại học 11

  ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 I. Mark the letter A, B, C, or D on your ans wer s heet to indicate the correct ans wer to each of the following questions. Question 1: Neil Armstrong was the first man ______ on the moon. A. to walk B. walking C. walked D. has walked Question 2: Our industrial output______ from $2 million in 2002 to $4 million this year. A. rises B. has risen C. was rising D. rose Question 3: ______...

   25 p thuvienbrvt 25/11/2012 155 2

 • Đề thi thử đại học số 19

  Đề thi thử đại học số 19

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 19 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. international B. information C. elimination D. competition...

   17 p thuvienbrvt 25/11/2012 162 2

 • Đề thi thử đại học số 18

  Đề thi thử đại học số 18

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 18 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. temperature B. photograph C. information D. consequence...

   18 p thuvienbrvt 25/11/2012 167 2

 • Đề thi thử đại học số 17

  Đề thi thử đại học số 17

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 17 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A. account B. current C. agent D. asset Question 2 A....

   15 p thuvienbrvt 25/11/2012 163 2

 • Đề thi thử đại học

  Đề thi thử đại học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1 A....

   15 p thuvienbrvt 25/11/2012 154 2

 • Đề thi thử đại học 2

  Đề thi thử đại học 2

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐỀ THI THỬ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80)

   15 p thuvienbrvt 25/11/2012 146 2

 • ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

   ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1...

   15 p thuvienbrvt 25/11/2012 165 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số