• Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

  GCCN là những (người lao động làm thuê công nghiệp) tập đoàn người lao động trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, có trình độ xã hội hóa cao, quốc tế cao.

   48 p thuvienbrvt 06/11/2013 190 1

 • Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Tính chất lịch sử - tự nhiên được hiểu là: + Xã hội phát triển tuân theo các qui luật khách quan như: Qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; Qui luật kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng.

   52 p thuvienbrvt 06/11/2013 148 1

 • Phép biện chứng duy vật

  Phép biện chứng duy vật

  Qui luật là mối liên hệ khách quan, bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính bên trong mỗi một sự vật, hay giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.

   91 p thuvienbrvt 06/11/2013 192 1

 • Phép biện chứng duy vật

  Phép biện chứng duy vật

  1/ Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng a/ Khái niệm biện chứng và phép biện chứng + Biện chứng là gì? - Theo nghĩa xưa thì biện chứng là nghệ thuật tranh luận nhằm tìm ra chân lý bằng cách phát hiện các mâu thuẫn trong lập luận của đối phương.

   87 p thuvienbrvt 06/11/2013 113 1

 • HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

  HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

  Nguyên nhân chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền Xuất hiện cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX Do phát triển của LLSX dưới tác động của tiến bộ khoa học – kĩ thuật Sự tác động của các qui luật kinh tế: thặng dư, tích lũy  biến đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung SX Cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà tư bản Cuộc...

   25 p thuvienbrvt 06/11/2013 99 1

 • Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc.

   34 p thuvienbrvt 06/11/2013 260 1

 • Học thuyết giá trị thặng dư

  Học thuyết giá trị thặng dư

  Hàng hóa sức lao động Khái niệm: Toàn bộ thể lực, trí lực, nhân cách, hoạt động sản xuất Hàng hóa sức lao động chỉ xuất hiện khi: Điều kiện 1: Người lao động được tự do về thân thể, có quyền bán sức lao động như một H Điều kiện 2: Người lao động bị tước đoạt TLSX và sinh hoạt  phải bán sức lao động để tồn tại  H sức lao...

   46 p thuvienbrvt 06/11/2013 141 1

 • Bài thuyết trình Triết Học

  Bài thuyết trình Triết Học

  Tìm hiểu về triết học TRIẾT HỌC DUY VẬT Kế thừa triết học Hy Lạp, đến thế kỉ I TCN, triết học La Mã cũng tương đối phát triển. Nhà triết học duy vật xuất sắc nhất của La Mã là Lucrêtiút.

   8 p thuvienbrvt 06/11/2013 101 1

 • Chương mở đầu: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

  Chương mở đầu: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

  Chủ nghĩa mác- lenin là hệ thống quan điểm và học thuyết được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn của thời đại; là TGQ và PPL phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;là khoa học về sự nghiệp giải phóng GCVS, giải phóng NDLĐ khỏi chế...

   36 p thuvienbrvt 06/11/2013 62 1

 • Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Thế giới quan là toàn bộ những những quan niệm, quan điểm của con người về thế giới, về con người và vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó. Có thể phân chia thế giới quan thành 3 loại hình cơ bản: Thế giới quan huyền thoại. Thế giới quan tôn giáo. Thế giới quan triết học

   63 p thuvienbrvt 06/11/2013 106 1

 • Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản triết học. Triết học là hệ thống những quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và về vị trí của con người trong thế giới đó.Ph.Ăngghen “Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là mối quan hệ...

   43 p thuvienbrvt 06/11/2013 208 1

 • ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC

  ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC

  Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất. Triết học là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của con người...

   16 p thuvienbrvt 06/11/2013 74 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số