Vận dụng phép biện chứng duy vật trong xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới kinh tế của Đảng ta

Do hoàn cảnh địa lý và lịch sử, trong suốt quá trình tồn tại Việt Nam luôn bị các thế lực ngoại bang hùng mạnh nhòm ngó và xâm lược. Vì vậy, đã hình thành nên ý thức cũng như sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nhân dân ta. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, từng diễn ra nhiều cuộc đấu tranh liên tục và quyết liệt để gìn giữ những tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.