Triết lí nhân sinh qua quan hệ cha mẹ - con cái và ngược lại trong ca dao Việt Nam

Bài viết này chỉ khai thác một khía cạnh triết lí nhân sinh của người xưa qua mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ trong ca dao Việt Nam.