Sử Trung Quốc - Nguyễn Hiến Lê

Sử Trung Quốc của tác giả Nguyễn Hiến Lê trình bày về lịch sử Trung Hoa. Có thể nói đây là một tác phẩm lớn cuối đời của ông, vì ông đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian cho công trình này. Qua tác phẩm, tác giả giúp chúng ta tìm hiểu về toàn bộ lịch sử Trung Quốc, nhất là giai đoạn hiện đại, một cách đầy đủ hơn. Dựa vào những tài liệu tương đối mới; đặc biệt là tham khảo tác phẩm các học giả, sử gia Tây phương và Trung Quốc, ông đã phác họa được một toàn cảnh lịch sử Trung Quốc từ thời huyền sử tới hiện đại và tận đến năm 1982. Mời bạn đọc tham khảo.