Sử dụng trò chơi trong giảng dạy tiếng Anh - mục đích và phương pháp

Bài viết đề cập tới việc sử dụng trò chơi trong giảng dạy tiếng Anh. Trong phần đầu, nhóm tác giả làm rõ khái niệm trò chơi, mục đích sử dụng và phân loại các trò chơi.