Sách hướng dẫn học tập: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên cơ sở đó tiếp tục củng cố, hoàn thiện thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, quán triệt đường lối, quan điểm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng công sản việt nam. Nội dung cuốn sách được biên soạn theo trình tự nêu rõ mục đích, yêu cầu, trọng tâm của giáo trình...