Phân lập paris V và polyphyllin D từ loài bảy lá một hoa (Paris yunnanensis Franch.) được thu hái tại Kontum

Mục tiêu của đề tài là phân lập và xác định cấu trúc một số saponin steroid có trong thân rễ cây Bảy lá một hoa được thu hái tại Kontum.