Luật cạnh tranh: Quyển 6

Luật cạnh tranh: Quyển 6 - Trình tự, thủ tục, xử lý vụ việc cạnh tranh có nội dung trình bày về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh; thời hiệu trong xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh và các nội dung khác.