Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn hậu dịch Covid – 19

Khó khăn lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế Việt Nam hiện nay là bị ảnh hưởng sâu rộng của dịch Covid-19. Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng âm và GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng tăng trưởng thấp. Nhiều giải pháp của Chính phủ đã được đưa ra nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó, có thể kể đến các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và mở rộng vốn tín dụng ngân hàng an toàn, hiệu quả.