Ebook Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945: Phần 1

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu rõ hơn về xây dựng tổ chức Đảng cấp Trung ương và xứ ủy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách "Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp Trung ương, xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945". Nội dung cuốn sách phản ánh hiện thực quá trình xây dựng, khôi phục và phát triển tổ chức Đảng cấp Trung ương, xứ ủy, nhân sự các cấp ủy đó trong quá trình vận động cách mạng trước khi trở thành một Đảng cầm quyền, đúc kết kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc