Ebook Việt Nam - 25 năm trên đường đổi mới 1986-2011 qua tài liệu lưu trữ: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Việt Nam - 25 năm trên đường đổi mới 1986-2011 qua tài liệu lưu trữ" giới thiệu tới người đọc về Việt Nam trước những năm đổi mới bao gồm: Nước Việt Nam thống nhất, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; một số tài liệu, hiện vật về thời kỳ bao cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.