Ebook Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 1: Phần 2

Ebook trình bày về truyền động trục vít; truyền động vít – đai ốc; mối ghép then và then hoa; trục, ổ lăn, ổ trượt, các bảng phụ lục kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung ebook.