Ebook Tiếng Anh cho học sinh các trường dạy nghề: Phần 1

Ebook 'Tiếng Anh cho học sinh các trường dạy nghề” hướng dẫn cách học tiếng Anh cho học sinh học các trường dạy nghề với nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, nội dung được cấu trúc gồm các mục: Getting Ready - Chuẩn bị; Conversation - Hội thoại; Exercises Write a story - Viết câu chuyện Tasks - Các nhiệm vụ; On your Own – Phần của bạn; Check Your Grammar - Kiểm tra ngữ pháp; Check Your Vocabulary - Kiểm tra từ vựng; Check Your Listening - Kiểm tra việc lắng; Conversation Review - Ôn tập hội thoại… Mời các bạn cùng tham khảo.