Ebook Mười điều tâm niệm: Phần 1

"Mười điều tâm niệm" là một trong những tác phẩm của Hoàng Đạo được in thành sách vào năm 1939 bởi nhà xuất bản đời nay. Với "Mười điều tâm niệm", Hoàng Đạo có hoài bão hướng dẫn lẽ sống đúng đắn cho thanh niên. Trong phần 1 của cuốn sách, bạn đọc sẽ tìm hiểu 3 điều tâm niệm đầu tiên của Hoàng Đạo, gồm điều tâm niệm thứ nhất: Theo mới; điều tâm niệm thứ hai: Tin ở sự tiến bộ; và điều tâm niệm thứ ba: Sống theo một lý tưởng.