Ebook Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu CDS/ISIS for Window: Phần 1

Ebook Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu CDS/ISIS for Window: Phần 1 trình bày tổng quan về hệ thống CDS/ISIS for Window, cài đặt hệ thống Winisis, các thao tác với Winisis. Đây là tài liệu dành cho cán bộ thông tin thư viện.