Ebook Hán Việt tân từ điển: Phần 2

Cuốn sách Hán Việt tân từ điển chỉ giới hạn trong phạm vi những danh từ Hán - Việt thực dụng chứ không làm rộng đến cả những tiếng một và những tiếng kép. Một số danh từ sẽ tùy vào giải thích dài hay ngắn sẽ có ví dụ thuyết minh. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách