Ebook Giới và kinh tế chất thải - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế: Phần 1

Cuốn sách "Giới và kinh tế chất thải - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế" là tập hợp các báo cáo trình bày tại Hội thảo "Giới và Kinh tế chất thải" diễn ra tại Đà Năng vào ngày 21-2-2002. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách ngay sau đây.