Ebook Dự đoán theo Tứ trụ: Phần 2 - Thiệu Vĩ Hoa, Trần Viên

Phần 2 ebook Dự đoán theo Tứ trụ nhấn mạnh các mặt ứng dụng, làm thay đổi thói quen các sách xưa nặng bàn về sách cục, chỉ thiên về lý luận. Nhằm giúp rộng rãi độc giả học để dùng, sách đã căn cứ những thông tin có liên quan chưa trong Tứ trụ, đem những thông tin có liên quan đến vận mệnh mà mọi người đều muốn biết sắp xếp thành mười một chuyên đề, đầu mỗi chuyên đề nêu lên những tiêu chuẩn thông tin để đoán cát hung.