Ebook 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2, cuốn sách "567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình" giới thiệu cho bạn học kiến thức về hàm số Logarit, khái niệm, định nghĩa và tính chất, các dạng bài tập và có hướng dẫn cách giải các bài tập ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo!