Đánh giá biến động sử dụng đất bằng phương pháp tích hợp trước và sau phân loại ảnh viễn thám

Bài viết Đánh giá biến động sử dụng đất bằng phương pháp tích hợp trước và sau phân loại ảnh viễn thám sử dụng kết hợp phương pháp trước phân loại xác định thay đổi phổ dựa vào sự khác biệt chỉ số thực vật NDVI và phương pháp sau phân loại đưa ra thông tin toàn diện hơn trong công tác đánh giá biến động sử dụng đất.