Cơ sở vật lý hạt nhân

Quyển sách "Cơ sở vật lý hạt nhân" được soạn thảo trên cơ sở các bài giảng của tác giả cho bậc đại học và sau đại học trong các năm qua. Vật lý hạt nhân bao hàm một phạm vi rất rộng về lý thuyết và thực nghiệm đối với hạt nhân và hạt cơ bản từ năng lượng rất thấp đến năng lượng rất cao. Một quyển sách về cơ sở vật lý hạt nhân chỉ hạn chế một phần nào đó trong phạm vi kiến thức này. Hiện nay Việt Nam đang sử dụng lò phản ứng hạt nhân, máy gia tốc năng lượng thấp và các thiết bị ứng dụng chất phóng xạ, và hơn nữa, chúng ta đang chuẩn bị các điều kiện để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Nói khác đi, phần lớn công tác nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào lĩnh vực vật lý hạt nhân năng lượng thấp, mà chủ yếu là vật lý thực nghiệm. Xuất phát từ lý do đó, quyển sách này tập trung vào vật lý hạt nhân thực nghiệm năng lượng thấp và năng lượng trung bình. Tuy nhiên, để phản ảnh tương đối đầy đủ cơ sở vật lý, trong quyển sách cũng trình bày các lý tuyết về vật lý hạt nhân ở một mức độ vừa phải nhằm giúp cho sinh viên có thể tiếp thu được.