• Giáo trình: Ngữ Pháp Tiếng Anh

  Giáo trình: Ngữ Pháp Tiếng Anh

  Động từ chỉ giác quan: hear, see, smell, taste Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc: love, hate, like, dislike, want, wish . Động từ chỉ trạng thái, sự liên hệ, sở hữu: look, seem, appear, have, own, belong to, need, … Động từ chỉ sinh hoạt trí tuệ: agree, understand, remember, know, … Hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài LIÊN TỤC đến hiện tại và còn tiếp...

   54 p thuvienbrvt 25/11/2012 38 1

 • VĂN PHẠM ANH NGỮ CĂN BẢN

  VĂN PHẠM ANH NGỮ CĂN BẢN

  Tiếng Anh là hậu thân của một ngôn ngữ chung của các giống người Angle, Saxon và Jute – thường được gọi chung là người Anglo-Saxon. Ba giống dân này thuộc các dân tộc German, từng sống ở vùng nay là Bắc Đức và Hà Lan, nhưng một số được vua Vortigern mời sang Anh vào khoảng giữa thế kỷ thứ để giúp ông ta trong cuộc chiến chống người bản xứ Pict...

   159 p thuvienbrvt 25/11/2012 69 1

 • French Verbs Made Simple(r)

  French Verbs Made Simple(r)

  The fundamental aim of this book is to provide: (a) easily understood—yet comprehensive—tools to recognize and learn the patterns that govern the large majority of “irregular”verbs in French; and (b) clear and systematic illustrations of the use of all the principal French verb forms, with particular emphasis on the subjunctive.

   343 p thuvienbrvt 25/11/2012 10 1

 • ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

  ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

  .Ôn t p ng pháp ti ng Anh 1. C u trúc chung c a m t câu trong ti ng Anh: M t câu trong ti ng Anh thư ng bao g m các thành ph n sau ây: Ví d : SUBJECT John and I We He I VERB ate studied runs like walking. COMPLEMENT a pizza "present perfect" MODIFIER last night. last week. very fast. 1.1 Subject (ch ng ): Ch ng là ch th c a hành ng trong câu, thư ng ng trư c ng t (verb). Ch ng thư ng là m t danh t (noun) ho c m t ng danh t...

   153 p thuvienbrvt 25/11/2012 54 1

 • A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR EXERCISES 2

  A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR EXERCISES 2

  Read the following passage and then do the exercises on it. In answers to questions, use a relative clause. Example: Lucy was shaking the mat out of the window of the flat. Tom happened to be passing underneath. Suddenly Lucy's baby gave a cry and she dropped the mat. It fell on Tom and knocked his hat off. (a) What mat are we talking about? The mat...

   125 p thuvienbrvt 25/11/2012 72 1

 • Teaching Grammar

  Teaching Grammar

  Formal explanation of grammar rules Practice of common grammatical patterns Providing opportunities for Ss to use English in realistic situations Discovery method A grammar lesson consists of 4 parts 1. Presentation 2. Focused Practice 3. Communicative Practice 4. Teacher feedback & correction

   30 p thuvienbrvt 25/11/2012 74 1

 • Tài liệu thi tiếng Anh B có đáp án

  Tài liệu thi tiếng Anh B có đáp án

  Choose the word, phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase. In this section you must choose the word or phrase which best completes each sentence. For each questions, 1–20, circle the letter A, B, C or D against the number of the question.

   60 p thuvienbrvt 25/11/2012 41 1

 • Giáo trình tiếng anh_P1

  Giáo trình tiếng anh_P1

  Tài liệu " Giáo trình tiếng anh " được biên soạn cho các sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề dài hạn. Cuốn sách phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng để phục vụ quá trình chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng và cuộc sống

   87 p thuvienbrvt 25/11/2012 88 1

 • Giáo trình tiếng anh_P2

  Giáo trình tiếng anh_P2

  Tài liệu " Giáo trình tiếng anh " được biên soạn cho các sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề dài hạn. Cuốn sách phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng để phục vụ quá trình chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng và cuộc sống

   151 p thuvienbrvt 25/11/2012 57 1

 • BÀI GIẢNG TIẾNG ANH (A1)

  BÀI GIẢNG TIẾNG ANH (A1)

  Giáo trình Tiếng Anh 1 gồm 10 bài, được biên soạn theo chương trình khung của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - dành cho sinh viên bắt đầu làm quen với môn tiếng Anh. Quyển sách cung cấp vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như thì hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ thường. Quyển sách cũng cung cấp vốn từ vựng...

   217 p thuvienbrvt 25/11/2012 62 1

 • Đề thi tuyển sinh đại học năm 2008

  Đề thi tuyển sinh đại học năm 2008

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2008 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions. Question 1...

   16 p thuvienbrvt 25/11/2012 79 1

 • Đề thi thử đại học 9

  Đề thi thử đại học 9

  00:33 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions....

   15 p thuvienbrvt 25/11/2012 54 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số