• Đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trị

  Đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trị

  Giới thiệu một số đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Đề xuất yêu cầu đối với phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ trên cơ sở các đặc điểm cấu trúc dữ liệu nói trên.

   5 p thuvienbrvt 28/08/2018 23 0

 • Lưu chiểu và hoạt động thư viện

  Lưu chiểu và hoạt động thư viện

  Làm rõ khái niệm về lưu chiểu xuất bản phẩm. Khái quát quá trình phát triển của công tác lưu chiểu ở Việt Nam. Phân tích vai trò của lưu chiểu trong hoạt động thư viện nói riêng và trong xã hội nói chung.

   5 p thuvienbrvt 28/08/2018 11 0

 • Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015

  Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015

  Bài viết trình bày về nội dung: Một vài nét khái quát về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH (2008-2015); Đánh giá quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hiện đại hóa Thư viện KHXH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p thuvienbrvt 28/08/2018 16 0

 • Cơ sở dữ liệu trắc lượng thư mục

  Cơ sở dữ liệu trắc lượng thư mục

  Trắc lượng thư mục có ý nghĩa đánh giá công trình nghiên cứu khoa học đối với người nghiên cứu, đồng thời, thể hiện năng lực của tổ chức nghiên cứu khoa học và tổ chức quản lý khoa học. Để triển khai hoạt động này, cần có cơ sở dữ liệu, cho phép cung cấp thông tin để thực hiện đo lường/đánh giá. Bài viết phân tích và đề xuất,...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2018 6 0

 • Tăng cường áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bằng giải pháp truy cập mở

  Tăng cường áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bằng giải pháp truy cập mở

  Giới thiệu giải pháp pháp lý và kỹ thuật-công nghệ hiện hành về áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (KQNC) vào thực tiễn. Trình bày khái niệm truy cập mở và mô hình truy cập mở KQNC của Ủy ban châu Âu. Đề xuất các yêu cầu cơ bản, thành phần dữ liệu, mô hình truy cập mở KQNC. Phân tích hiện trạng bảo đảm dữ liệu và đề xuất các...

   8 p thuvienbrvt 28/08/2018 14 0

 • Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ Thông tin - Thư viện trong tình hình mới

  Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ Thông tin - Thư viện trong tình hình mới

  Bài viết Đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm,hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin - thư viện trong tình hình mới trình bày về báo cáo công tác thông tin thư viện, đưa ra các phương hướng đổi mới công tác ngành thư viện, đổi mới công tác tổ chức, phục vụ và hoàn thành nhiệm vụ mới của công tác Thư viện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p thuvienbrvt 28/08/2018 16 0

 • Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong hoạt động thư viện điện tử

  Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong hoạt động thư viện điện tử

  Trình bày khái quát về an toàn bảo mật thông tin, an toàn bảo mật thông tin trong hoạt động thư viện điện tử. Giới thiệu hàm băm (hash), các ứng dụng của hàm băm trong việc đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và việc ứng dụng thuật toán này trong hoạt động thư viện điện tử.

   7 p thuvienbrvt 28/08/2018 10 0

 • Xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc

  Xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc

  Xây dựng và phát triển vốn tài liệu là một trong những hoạt động có vai trò nhất định trong sự phát triển của thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc. Với mong muốn cung cấp thêm thông tin về toàn bộ hoạt động của các thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc, bài viết giới thiệu với bạn đọc một số kết quả khảo cứu và đánh giá về xây...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2018 12 0

 • Quản lý và phát huy giá trị nguồn tài liệu lưu trữ khoa học ở nước ta hiện nay

  Quản lý và phát huy giá trị nguồn tài liệu lưu trữ khoa học ở nước ta hiện nay

  Nội dung bài viết là đưa ra biện pháp Quản lý và phát huy giá trị nguồn tài liệu lưu trữ khoa học ở nước ta hiện nay. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   10 p thuvienbrvt 28/08/2018 12 0

 • Các phương pháp trích dẫn và hệ thống chỉ dẫn tham khảo

  Các phương pháp trích dẫn và hệ thống chỉ dẫn tham khảo

  Bài viết trình bày khái lược các khái niệm về "trích dẫn", "liên kết" cùng trích dẫn, liên kết thư mục; chỉ số tác động của tạp chí, chỉ dẫn khoa học. Nêu sự cần thiết về việc phản ánh đầy đủ trung thực việc trích dẫn trong các công trình nghiên cứu và giới thiệu 2 hệ thống chỉ dẫn tham khảo,...Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   10 p thuvienbrvt 28/08/2018 10 0

 • Xây dựng bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện tại Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

  Xây dựng bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện tại Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

  Bài viết trình bày nội dung về: Một số bộ từ khóa tiêu biểu tại Việt Nam; Bộ từ khóa KHXH năm 2013; Xây dựng Bộ từ khóa KHXH&NV nă 2015,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p thuvienbrvt 28/08/2018 11 0

 • Ebook Lược sử báo chí Việt Nam

  Ebook Lược sử báo chí Việt Nam

  Ebook "Lược sử báo chí Việt Nam" gồm có 5 chương: Chương 1 - phân chia các thời kỳ lịch sử báo chí; chương 2 - diễn biến lịch sử 100 năm báo chí; chương 3 - ảnh hưởng luật pháp đối với báo chí; chương 4 - những khuôn mặt lớn của làng báo; chương 5 - báo chí hôm nay.

   122 p thuvienbrvt 30/04/2018 78 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số