• Bài giảng Luật Sở hữu trí tuệ: Các qui định pháp luật về sở hữu trí tuệ

  Bài giảng Luật Sở hữu trí tuệ: Các qui định pháp luật về sở hữu trí tuệ

  Bài giảng Luật Sở hữu trí tuệ: Các qui định pháp luật về sở hữu trí tuệ có nội dung trình bày về sự cần thiết ban hành Luật Sở hữu trí tuệ, cấu trúc Luật Sở hữu trí tuệ, những điểm mới trong Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

   92 p thuvienbrvt 17/07/2014 467 1

 • Bài giảng Luật Hiến pháp Việt Nam - ThS. Lê Thị Hải Châu

  Bài giảng Luật Hiến pháp Việt Nam - ThS. Lê Thị Hải Châu

  Bài giảng Luật Hiến pháp Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những tri thức cơ bản nhất về Luật Hiến pháp (về ngành Luật Hiến pháp, về đạo Luật Hiến pháp và khoa học Luật Hiến pháp).

   240 p thuvienbrvt 17/07/2014 696 1

 • Bài giảng Pháp luật về kinh doanh bất động sản - TS. Phạm Văn Võ

  Bài giảng Pháp luật về kinh doanh bất động sản - TS. Phạm Văn Võ

  Bài giảng Pháp luật về kinh doanh bất động sản có nội dung phân tích về Luật kinh doanh bất động sản 2006, Luật Đất đai 2003, Luật Nhà ở 2005, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Đầu tư 2005, Luật Xây dựng 2003, Luật Thương mại 2005, Luật Doanh nghiệp 2005.

   141 p thuvienbrvt 17/07/2014 588 1

 • Bài giảng luật học so sánh - Bùi Nguyên Khánh

  Bài giảng luật học so sánh - Bùi Nguyên Khánh

  So sánh các hệ thống pháp luật, chế định của các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng . Sử dụng những sự tương đồng và khác biệt đã tìm ra nhằm giải thích nguồn gốc, đánh giá cách giải quyết . trong các hệ thống pháp luật.

   30 p thuvienbrvt 14/12/2013 329 2

 • Khái quát về kinh tế học

  Khái quát về kinh tế học

  Lịch sử: Adam Smith (1723 – 1790) - Lý do ra đời của kinh tế học: sự khan hiếm các nguồn tài nguyên (Đất đai, Lao động, Vốn, Năng lực kinh doanh) - Kinh tế học: khoa học về sự lựa chọn - Kinh tế học: khoa học xã hội - Kinh tế học: sự khó khăn trong các quyết định lựa chọn - Kinh tế học vi mô: các chủ thể kinh tế riêng lẻ (người tiêu dùng,...

   9 p thuvienbrvt 14/12/2013 110 1

 • Kinh tế chính trị - Kinh Tế chính trị MARX - LENINE

  Kinh tế chính trị - Kinh Tế chính trị MARX - LENINE

  Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa,

   68 p thuvienbrvt 14/12/2013 112 1

 • Kinh tế chính trị -Tài chính lưu thông tiền tệ tín dụng ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở VN

  Kinh tế chính trị -Tài chính lưu thông tiền tệ tín dụng ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở VN

  Tham khảo tài liệu 'kinh tế chính trị -tài chính lưu thông tiền tệ tín dụng ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở vn', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   58 p thuvienbrvt 14/12/2013 92 1

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

  GCCN là những (người lao động làm thuê công nghiệp) tập đoàn người lao động trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, có trình độ xã hội hóa cao, quốc tế cao.

   48 p thuvienbrvt 06/11/2013 190 1

 • Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Tính chất lịch sử - tự nhiên được hiểu là: + Xã hội phát triển tuân theo các qui luật khách quan như: Qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; Qui luật kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng.

   52 p thuvienbrvt 06/11/2013 148 1

 • Phép biện chứng duy vật

  Phép biện chứng duy vật

  Qui luật là mối liên hệ khách quan, bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính bên trong mỗi một sự vật, hay giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.

   91 p thuvienbrvt 06/11/2013 192 1

 • Phép biện chứng duy vật

  Phép biện chứng duy vật

  1/ Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng a/ Khái niệm biện chứng và phép biện chứng + Biện chứng là gì? - Theo nghĩa xưa thì biện chứng là nghệ thuật tranh luận nhằm tìm ra chân lý bằng cách phát hiện các mâu thuẫn trong lập luận của đối phương.

   87 p thuvienbrvt 06/11/2013 113 1

 • HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

  HỌC THUYẾT VỀ CNTB ĐỘC QUYỀN VÀ CNTB ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

  Nguyên nhân chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền Xuất hiện cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX Do phát triển của LLSX dưới tác động của tiến bộ khoa học – kĩ thuật Sự tác động của các qui luật kinh tế: thặng dư, tích lũy  biến đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung SX Cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà tư bản Cuộc...

   25 p thuvienbrvt 06/11/2013 99 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số