Vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa MarxLenin trong thời đại ngày nay

Bài viết góp phần làm rõ nhận định này và đưa ra một số quan điểm cần nắm vững trong việc vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin.