Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên và ý nghĩa của vấn đề trong giai đoạn hiện nay

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. Người luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.