Tư tưởng của Mạnh Tử về đạo đức người cầm quyền và bài học đối với cán bộ quản lí ở Việt Nam hiện nay

Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn nội dung tư tưởng về đạo đức người cầm quyền của Mạnh Tử và rút ra những bài học thiết thực nhằm nâng cao năng lực và đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lí ở nước ta hiện nay.