Từ điển Toán học Anh - Việt

Từ điển Toán học Anh - Việt
Khoảng 17 000 từ
Nhμ xuất bản KH vμ KT
In lần thứ 2 - 1976
Tập thể hiệu đính: Phan Đức Chính, Lê Minh Khanh, Nguyễn Tấn Lập,
Lê Đình Thịnh, Nguyễn Công Thuý, Nguyễn Bác Văn
Tiểu ban duyệt: Lê Văn Thiêm, Phan Đình Diệu, Trần Vinh Hiển, Nguyễn
Cảnh Toμn, Nguyễn Đình Trí, Hoμng Tuỵ
Những ký hiệu viết tắt
cơ. cơ học
tk. thống kê
đs. đại số
top. tôpô học
gt. giải tích
trch. lý thuyết trò chơi
hh. hình học
trđ. trắc địa
kt. toán kinh tế
tv. thiên văn
kỹ. kỹ thuật
vl. vật lý
log. toán logic
xib. xibecnetic; điều khiển học
mt. máy tính
xs. xác suất