Từ điển danh nhân thế giới

ừ Điển Danh Nhân Thế Giới" do Trịnh Chuyết biên soạn. Với sự hợp tác của một nhóm giáo sư, học giả, nghệ sĩ đủ mọi ngành chuyên môn.

Ở Đông Phương cũng như ở Tây Phương, người ta thường tôn trọng những vì anh hùng liệt sĩ, vì họ là những gương sáng cho hậu thế. Một lý tưởng dù là cao thương đến đâu, chỉ có sức xúc động và hấp dẫn mạnh mẽ khi nào lý tưởng đó được thực hiện trong những mẫu người xuất chúng, đã cụ thể hóa tinh thần hướng thượng của nhân loại. ..