Từ điển bách khoa Việt Nam 2_P1

Từ năm 1978, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chủ trương biên soạn một bộ từ điển bách khoa Việt Nam. Năm 1987, Thủ tướng Chính phủ ký "Quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam", do giáo sư Hà Học Trạc làm Chủ tịch Hội đồng. Sau 15 năm biên soạn, bốn tập Từ điển bách khoa Việt Nam được hoàn thành vào ngày 13 tháng 9 năm 2005. Hiện tại, kế hoạch biên soạn một bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam đầu tiên cũng được dự định tiến hành. Dự kiến bộ sách này gồm 23 quyển và một quyển sách dẫn với số lượng trên dưới 30.000 mục từ và chi phí dự kiến cho toàn bộ công trình khoảng 50 tỉ đồng, thực hiện trong vòng 6-7 năm.