Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép - NXB Xây dựng

Tài liệu Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép là tài liệu thực hành nên không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng. Tài liệu thuộc hệ thống giáo trình giáo trình của Đại học Xây dựng được.