Tình hình thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu này cho thấy các tỉnh, thành của khu vực này đang đối mặt với tình trạng chậm phát triển trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển toàn xã hội. Giải pháp đề xuất bao gồm liên kết vùng, phát triển khoa học công nghệ theo hướng nông nghiệp hiện đại kết hợp với những biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.