Tính đặc thù của hệ thống chính trị Việt Nam và tác động của nó đối với sự vận hành hoạt động phản biện xã hội

Bài viết trình bày định hướng mục tiêu của phản biện xã hội và hệ thống chính trị và tính đặc thù của hệ thống chính trị Việt Nam. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.